Čezmejni projekt med Slovenijo in Hrvaško ob reki Kolpi

Projekt Društva VITAAA ob sodelovanju osmih občin na slovenski in hrvaški strani državne meje in Evropske Unije (INTERREG program).
Izhodišča
Odločitev osmih občin, da bodo vzdolž gornjega toka reke Kolpe razvile celostno obliko turizma in takšnega ponudile Evropi, je osnovana na sledečih ugotovitvah:

1. Zgornje porečje Kolpe s Kočevskimi gozdovi na slovenski in Gorskim Kotarom na hrvaški strani, je eden redkih sklenjenih gozdnih kompleksov v Evropi.
2. Reka Kolpa je za razliko od večine drugih rek tega dela Evrope še neokrnjena, Njen tok je še svoboden, saj ni vklenjena z regulacijskimi posegi. Zaradi tega je tudi pokrajina vzdolž njenega toka zdrava in močna.
3. Območje zgornje Kolpe je bogato z naravnimi znamenitostmi kot so kraške jame, izviri čiste vode, otoki, rečni zavoji in mogočne pečine. Bogato je tudi s kulturnimi spomeniki, kot je grad Kostel, kot so romarske cerkve in prvobitna vaška naselja.
4. Pokrajina ob gornjem toku reke Kolpe in ob njenem pritoku Čabranki je bogata z vitalno-energijskimi centri. Naloga teh centrov je, da pokrajino napajajo z življenjskimi silami. Lahko pa jih narava deli tudi z ljudmi, ki so potrebni prenove, če bomo razvili takšno obliko turizma, ki narave in pokrajine ne bo motila.

Evropski kontekst
Evropo si lahko predstavljamo kot organizem z različnimi funkcijami. Regije in dežele imajo vsaka svojo vlogo v okviru organizma Evrope. Nekatere omogočajo ustvarjalne procese, druge spodbujajo razvoj, tretje, kamor spada tudi dolina Kolpe, pa omogočajo, da se ljudje lahko umaknejo vrvežu vsakdanjega življenja in se odpočijejo.
Območje Kolpe je krajinski organizem, ki omogoča regeneracijo. Prepreden je s takšnimi energijskimi centri, ki spodbujajo preobrazbo in prenovo. Po eni strani lahko v ta namen ponudi neokrnjeno naravo, po drugi strani pa vire ustreznih vitalnih sil.
Posebnost regije ob Kolpi v okviru evropskega organizma, so njene izjemne zdravilne sile.
Če se prostor vzdolž Kolpe primerno opremi, se ga Evropi lahko odpre kot pokrajino, kamor pridejo gostovat ljudje, ki potrebujejo:
obnovitev svojih življenjskih sil, ker so utrujeni od hitrega življenjskega tempa v mestih,
regeneracijo po prestani bolezni, ali šoku, ki jih je prizadel,
obnovitev stika s svojim bistvom in komunikacijo s silami narave.

Tradicija
Slovenska tradicija pripisuje področju ob zgornjem toku Kolpe posebne zdravilne sile. Za primer naj navedem znamenito slovensko pripovedko o Petru Klepcu, ki se dogaja v teh krajih.
Peter Klepec, ki je bil po naravi slaboten, je v nekem trenutku doživel tolikšno moč, da je lahko ruval drevesa. Prevedeno iz pravljičnega jezika to pomeni, da gre na tem območju za izjemne vire življenjske energije (bio-energije), katerih moč lahko komaj slutimo.
Vitalno-energijski izviri
Centralno območje vitalno-energijskih izvirov, ki zagotavljajo regeneracijsko moč kolpske doline, se nahaja deloma na slovenski, deloma na hrvaški strani na področju med Faro, Kostelom, Kobiljo jamo in Brod-Moravicami. Manjši, a nič manj pomembni sklopi bio-energijskih virov se najdejo na področju Čabra, Osilnice, Bosljive Loke, Broda na Kolpi, Starega trga itd.
Vseh tovrstnih bogastev Zemlje človek resda ne more videti, lahko pa začuti njihove blagodejne vplive. Lahko se ga usmeri na taka mesta in se mu razloži, za kakšne sile na določenem mestu gre in kako se jim lahko približa, da bo deležen njihovega zdravilnega učinka.
Projekt
V prvi fazi bi posebej usposobljeni in izšolani sodelavci raziskali pokrajino vzdolž Kolpe glede na njeno bogastvo vitalnih sil. S svojo občutljivostjo lahko takšna mesta zaznajo in opredelijo moč in kvaliteto tamkajšnjih energij. Tako nastane zemljevid krajev, kamor bi obiskovalci lahko hodili, da bi prišli v stik s silami prenove in zdravljenja.
V drugi fazi je potrebno izbrana mesta očistiti odtujenih in drugih motečih sil in vzorcev. Tako se lahko pokrajini v veliki meri povrne tisto čistost, ki smo jo ljudje medtem iz nevednosti že okrnili.
V tretji fazi se oblikujejo in postavljajo litopunkturni kamni. Litopunktura je metoda podobna akupunkturi pri človeškem telesu. S postavljanjem kamnitih stebrov na določenih točkah se aktivirajo zdravilne sile tistega območja. Hkrati kamniti stebri služijo kot označevalci krajev s posebno kvaliteto.
Med četrto fazo sledi označevanje posameznih točk, tako, da je človek seznanjen z njihovimi kvalitetami. Informativni del projekta obsega še trasiranje poti, ki omogočajo posebna doživetja in pa izdelavo publikacije-vodiča, ki bo spremljal obiskovalca.

Potrebno je še izšolati domačine, ki bodo lahko delovali kot vodiči. Ne samo, da bodo znali ljudi pripeljati na ustrezne kraje in jih dobro predstaviti. Znali naj bi obiskovalcem tudi pomagati, da pridejo v stik s silami narave in vesolja.
Projekt je bil realiziran julija 2007. Projekt je sofinancirala Evropska Unija
Predstavitev krajev in litopunkturnih kamnov

Kuželj na slovenski strani
Kuželj predstavlja skupaj s Kuželjem na hrvaški strani elementarno kvaliteto srčnega centra (elementarno srce) doline Kolpe. Duhovne in zemeljske kvalitete, preplet štirih elementov, ustvarja obroč skozi katerega teče reka. Osamelec Kuželjske stene sprejema impulze duhovnega sveta iz širine vesolja in hkrati zbira povratne informacije, ki prihajajo na dan iz zemeljskih globin pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika na hrvaški strani.
Avtorica Štefka Krkovič

Kuželj na hrvaški strani
Tako Kuželj na slovenskem bregu Kolpe je tudi Kuželj na hrvaški strani tesno povezan z elementarnimi silami Zemlje in Vode, kakor tudi z duhovnimi silami Ognja in Zraka.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Petrina
Prostor ob kapeli na slovenski strani sotočja Kolpe s Kupico predstavlja vitalno-energijski vidik srčnega centra Kolpske doline. Litopunkturni kamen na slovenski strani sotočja stoji na mestu srčnega centra Kolpske doline. Srčni center obnavlja življenje v prostoru in ga navdihuje z ljubeznijo matere Zemlje.
Avtorica Živa Baraga

Fara I
Grič, na katerem stoji romarska cerkev Sv. Marije vnebovzete predstavlja izliv srčnih sil v prostor Kolpske doline. Hkrati Fara uteleša sredino (popek, omfalos) dolino reke Kolpe. Od tod teče v eno stran vodno-energijska povezava, ki vodi do Siska in po Savi ter Donavi do Črnega Morja. Po drugi strani ima Fara stik s podzemnim prostorom, od koder teče podzemna energijska povezava do Cerkniškega Jezera, ki je dejansko podzemno jezero.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Fara II
Skozi kraj z romarsko cerkvijo, posvečeno nebeški materi v Fari, se izraža celovitost Kolpske doline. Razodeva se njena deviška čistost in popolnost.
Avtorica Katja Majer

Kostel Grad
Skalni hrib na katerem stoji grad Kostel, predstavlja ključ za vstop v energijski in duhovni svet Kolpe. Balansira med »soncem praenergije« (vitalno-energijskim centrom) nahajajočim se znotraj planote Brod Moravic in med srčnim trikotnikom Kuželj – Petrina – Fara. Nepozidan vrh hriba deluje kot kronska čakra, ki povezuje duhovno moč zemlje znotraj z duhovnimi močmi vesolja. Celotni hrib preveva močan notranji ogenj, kar omogoča bližnji stik s svetom prednikov in zanamcev. Navzven kaže podobo zmaja (sfinge) s hrbtom po grebenu in šapama v Kolpi (pri Žagi element Zemlja, pri Mavrcu element Voda).
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Banja Loka
Tu se nahaja eden od treh energijskih vhodov (portalov), ki vodijo v večdimenzionalni svet Kolpskega prostora. Posebnost tega portala je, da priča o ženski občutljivosti in krhkosti (izjemni senzibilnosti) Kolpskega prostora. Človeka opominja, kako zelo moramo biti do njega občutljivi in nežni.
Avtorica Vesna Hlašč

Dodano znamenje govori, da je potrebno opustiti razumsko kontrolo in se odpreti neznanemu med dojemanjem prostora.
Avtor Marko Pogačnik

Kobilna jama
Kobilja jama predstavlja vhod v svetove onostranstva, vhod v maternico Zemlje, k viru miru, spoznanja in harmonije. Kot kraj komunikacije omogoča stik s predniki in zanamci.
Predstavlja občutljivo vez med dvema planotama z zalogami prasil življenja, med planoto prekrito s Kočevskimi gozdovi in planoto Brod-Moravic.
Avtor Nebojša Lončar

Dodani znak, kineziogram, opozarja, da je Kobilna jama povezana z območjem Klepećega Sela, da Kolpa lahko spozna svoj individualni izraz.
Avtor Marko Pogačnik

Sv. Ana in Joahim
Zadaj na strmem pomolu nad okukom Kolpe se nahaja izvir prasil Zemlje (spolne sile Zemlje), ki se po pomolu v obliki praenergijskega toka prelivajo proti kraju, kjer stoji romarska cerkev. Tu naj bi se kot sile plodnosti in izobilja prelile v Kolpski prostor.

Kozmogram podpira preobrazbo prasil Zemlje v sile plodnosti in izobilja. Od tod se razlivajo v prostor Kolpske doline in zagotavljajo njegovo življenskost.
Avtorica Jelka Aljančič

Kineziogram, dodano znamenje, deluje na ozemljitev celotnega hriba in na energijski pretok iz vrha do pomola in obratno.
Avtor Franjo Radovanić

Ajbelj
Kraj podrte cerkve predstavlja dragocen ravnotežnostni organ za širše območje Kolpske doline, ki se razteza med izvirom Čabranke, Delnicami, Belo Krajino in Kočevjem.
Uravnava med seboj različne segmente tega sestavljenega holona.
Avtorji Miroslav Juraj in Marko Pogačnik ter Željko Koletić

Sotočje Čabranke in Kolpe 
Tukaj je ozemljitveni center za holon Kolpske doline. Ozemljitev še ojačajo sile, ki delujejo skozi trikotnik, ki ga tvorijo Špičasti vrh, Krokar in Sveta Gora. Trije vrhovi tvorijo klinast prostor – lijak, ki sile kozmosa povezuje s silami Zemlje. Skozi trikotnik treh vrhov pritečeta reki Kolpa in Čabranka ter združeni odtečeta skupaj z novo rojeno prizemljitveno kvaliteto reke.
Prostor je na tem mestu zakoreninjen v globinah Zemlje in vode.
Avtorica Katja Majer

Ribjek
Jin center za holon Kolpske doline. Ženska kvaliteta prostora se manifestira v odnosu med Loško steno, skalnatima osamelcema in cerkvijo Sv. Egidija. Z barvami poslikav na fasadi cerkve in z oblikami omenjenih skal in stene se izražajo kvalitete bele, rdeče in črne Boginje. Točka v Ribjeku pri cerkvi Sv. Egidija uteleša jin center (center ženskih sil) za območje Kolpske doline.
Avtorica Tadeja Stegel

Poleg kozmograma je znamenje, kineziogram, ki ustvarja povezavo med jin centrom in jang centrom.
Avtorica Katja Majer

Bosljiva loka
Skalni otok sredi reke predstavlja jang točko sredi prevladujoče jin kvalitete reke. Spoznali smo ga kot sedež nimfe Kolpe, torej žarišče Kolpine identitete. Dodatno moč kraja predstavljajo sile pragozda zgoraj, ki pronicajo navzdol in bogatijo jin sile reke.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Vrt
Območje Vrta na obeh straneh Kolpe ima obliko prostranega lijaka, skozi katerega priteka na zemljo duhovni blagoslov vilinskega sveta. Je žarišče elementa vode za Kolpsko dolino: rajski vrt obilja, duhovni blagoslov Boginje.
Avtorica Simona Čudovan

Predgrad
Eden od treh vhodov, ki vodijo v prostor Kolpske doline. Gre za portal, ki odpira različne razsežnosti prostora (interdimenzionalni portal).
Avtorica Ruža Smrček

Špeharji
Pod cerkvico Sv. Marka se nahaja center izdiha za Kolpsko dolino, center vdiha se nahaja v Čabru na nasprotnem koncu doline, v Čabru. Kraj ima močan notranji prostor iz katerega izvirajo sile, ki delujejo pri prenovi Zemlje in pokrajine. Skupaj z izdihom se širijo po prostoru. Kozmogram spodbuja njihovo navzočnost znotraj izdiha Kolpe.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Čabar
Center vdiha za Kolpsko dolino je osredinjen v griču na katerem stoji cerkev. Energijsko je povezan z elementarnimi silami izvira Čabranke. Vdih teče skozi podzemni prostor, ki je prežet z »novimi« samozdravilnimi silami Zemlje.

Prvi kozmogram predstavlja center energijskega vdiha za Kolpsko dolino.
Avtorica Brigita Milovac

Drugi kozmogram ponazarja podzemni prostor, koder reka in z njo dolina dobi impulz in informacijo o svoji popolnosti in lastni identiteti.
Avtorica Zvonka Korošac

Sapatje
Območje lahko dojamemo kot kraj stika z elementarnimi bitji Čabranke. Z izrazom »elementarna bitja« imenujemo nevidna bitja narave, ki skrbijo za pretok življenjskih sil.
Litopunkturni kamen je namenjen elementarnem bitju reke, ki je zaradi izvedbe betonskih podpornih zidov in zajetja vode za hidrocentralo utesnjeno; kozmogram podpira svobodno razprostiranje  zavesti bitja reke in informacij, ki jih s svojo identiteto prinaša prostoru.
Avtorica Zvonka Korošac

Izvir Čabranke
Izvir je povezan z elementarnimi bitji narave. V tem primeru gre posebej za bitja, ki varujejo in blagoslavljajo izvir reke.
Avtorica Irena Čučković

Sveta Gora
Impulz svetosti prihaja iz notranjosti gore, njeni žarki se širijo na vse strani in bogatijo reko in dolino.
Sveta Gora je eden od treh eno od treh žarišč krajinskega svetišča Kolpske doline.
Fara – romarska cerkev: celostni vidik – bela Boginja
Sv. Ana in Joahim – romarska cerkev: kreativni vidik – rdeča Boginja
Sveta Gora – romarska cerkev: vidik preobrazbe – črna Boginja

Impulz prihaja iz notranjosti gore, njeni žarki se širijo na vse strani in bogatijo Kolpsko dolino. Sveta gora je eno od treh žarišč krajinskega svetišča Kolpske doline (Fara, Sv. Ana/Joahim in Sveta Gora).

Prvi kozmogram prikazuje ozemljitev duhovnih kvalitet tega prostora in njihovo transformacijo v srcu gore.
Avtorja Miroslav Juraj in Mirjana Župan Leos

Drugi kozmogram je namenjen počastitvi prisotnosti Črne Boginje v holonu Kolpe. Podpira stik z modrostjo duše v procesu preobrazbe.
Avtorica Simona Čudovan

Park Delnice
Ima vilinsko kvaliteto. Tu se nahaja žarišče inteligence prostora. Kamen stoji na zmajevi črti, ki teče v smeri proti Fari in gradu Kostelu.
Avtorica Marija Ljubičič

Brod na Kolpi/Kupi
Vilinski kraj na sotočju Kolpe in Kupice. Skupaj s cerkvijo Sv.Magdalene je del srčnega centra doline Kolpe (komplementaren točki v Petrini na slovenski strani reke). Kraj vzdržuje vizijo popolnosti za prostor te reke. Litopunkturni kamen ima vklesana dva kozmograma.

Prvi kozmogram podpira srčni center kolpske doline. Oba pola tega središča (elementarni in vitalno-energijski) sta krožno povezana med seboj.
Avtorica Mirjana Župan Leos

Drugi kozmogram govori o prisotnosti vilinskega ljudstva, čigar vloga v tem prostoru je pomoč pri iskanju zavestnega stika s svetovi onkraj.
Avtorica: Simona Čudovan

Kuželj
Kuželj predstavlja skupaj s Kuželjem na slovenski strani elementarno kvaliteto srčnega centra (elementarno srce) Kolpske doline.
Osamelec Kuželjske stene sprejema impulze duhovnega sveta iz širnega vesolja in hkrati zbira povratne informacije, ki prihajajo na dan iz zemeljskih globin pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika na Hrvaški strani.
Duhovne in zemeljske kvalitete ustvarjajo obroč skozi katerega teče reka Kolpa. (Kuželj se kot vas nahaja na obeh straneh meje)

Skrad – center mesta
Litopunkturni kamen stoji na zmajevi črti, ki vodi preko Skradskega vrha v smeri sotočja Kolpe in Čabranke pri Osilnici. Prvi kozmogram je posvečen razmerju med duhovnim svetom, kjer prebivajo naši dragi pokojni prednikiin materialno pokrajino, znotraj katere se pretaka utelešeno življenje.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

Drugi kozmogram se nanaša na povezava Skrada s Klekom kot osrednjo točko hrvaškega prostora ter Dubrovnikom.
Avtorja Miroslav Juraj in Mirjana Župan Leos

Brod Moravice, priključek na cesto Luizijano 
Nedaleč stran od mesta Brod Moravice se nahaja eden od treh energijskih vhodov, ki vodijo v večplastni prostor Kolpske doline. V tem primeru gre za portal, ki povezuje različne razsežnosti prostora v celoto. Kamen stoji na zmajevi črti, ki vodi proti gradu Kostelu.
Avtor Franjo Radovanić

Klepeće Selo
Znotraj visoke planote od Šehovca do Levišnjega vrha pulzira mogočen center arhetipskih sil zemlje, neke vrste »notranje sonce«. Predstavlja mogočno energijsko zalogo in deluje v prostoru Kolpske doline kot njegov vitalno-energijski center.
Avtorica Tatjana Pliberšek

Dodani znak (kineziogram) opozarja, da je območje Klepećega Sela povezano s Kobilno jamo, da Kolpa lahko spozna svoj individualni izraz.
Avtor Marko Pogačnik

Rosalnice ob Kolpi
Kraj predstavlja vezni člen med vitalno-energijskim sistemom celotnega slovenskega prostora, osredinjenega v Triglavu in vitalno-energijskim sistemom Kolpe (izraz vitalna energija ustreza izrazu bio-energija). Prvinska moč prasil doline reke Kolpe omogoča Triglavu zasijati v svoji izvirni vlogi kot žarišče celotnega slovenskega prostora. Litopunkturni kamen naj spodbudi povratni tok energij in informacij od Kolpe nazaj proti Triglavu. Tako bo Kolpska dolina prispevala k energijski stabilnosti in moči slovenskega prostora kot celote. Kolpska dolina namreč predstavlja rezervoar prvinskih sil Zemlje. S povratno povezavo Rosalnice – Triglav postane zbirališče prvinskih sil v Kolpski dolini dostopen celotnemu vitalno-energijskemu sistemu Slovenije.
Iz osrčja Triglavskega pogorja tečejo tri temeljne osi slovenskega prostora. Prva os teče čez Križ v Vipavski dolini do vršička Istre (Os celosti – bela barva).
Druga os teče čez Ljubljano do Rosalnic, kjer se izteče v Kolpi (Kreativna os – rdeča barva).
Tretja os slovenskega prostora teče čez Koroško do Sv. Vida ob Bukovniškem jezeru v Prekmurju (Os preobrazbe – črna barva).
Avtor: Marko Pogačnik

 

 

Pri izdelavi litupunkturnih kamnov s kozmogrami je sodelovalo 18 geomantov in geomantinj iz Slovenije in Hrvaške pod mentorstvom Marike in Marka Pogačnik. Besedilo o krajih in posameznih litopunkturnih kamnih je pripravil Marko Pogačnik in sodelavci. Projekt in pripravo poročila je vodila Zvonka Korošac, avtorica fotografij je Živa Baraga.
Za povabilo k sodelovanju se zahvaljujemo Občini Kostel, županu Valentinu Južnič in Ljubi Južnič, Gradu Delnice, županu Marjanu Pleše in Ivanu Majnarić.
Viri:
1. Korošac Z., Baraga Ž,. Čudovan S., Krkovič Š., Stegel T., Pogačnik M. 2007. Litopunkturni projekt Svet Kolpe. Vitaaa. Ljubljana
2. Pogačnik M., Majnarić I., Južnič L. 2008. Svet Kolpe Svijet Kupe. Občina Kostel. 4 str.
3. Pogačnik M., 2007. Litopunkturni projekt na obeh straneh meje med Slovenijo in Hrvaško ob reki Kolpi.