Človek kot vez med elementarnim in angelskim svetom

20. 6. – 20. 7.  2019

 

Človeku duhovni vidik jaza omogoča biti v stiku z angelskim svetom, drugače rečeno, z omrežjem vesoljne zavesti. Ker pa smo hkrati tudi bitja Zemlje smo povezani tudi z Gajinim svetom elementarnih bitij. Naša dvojna  identiteta nam omogoča postati vez med elementarnimi in angelskimi razsežnostmi bivanja. Če človek ne uteleša omenjene medialne vloge, potem oba svetova komaj lahko med sabo ustvarjalno sodelujeta. Zdaj, ko se soočamo s temeljnimi zemeljskimi spremembami bi bilo potrebno, da to našo vlogo ozavestimo in jo začnemo utelešati. Sodelovanje med temi tremi evolucijami lahko zagotovi varen prehod od dobe označene s patriarhalno nadvlado k dobi vse-povezanosti.

Vez med elementarnim in angelskim svetom se lahko udejanji na osebni ravni s tem, da človek poveže svoj elementarni in angelski (duhovni) jaz. Srčno središče je sposobno vzdrževati vez med obema.

 

 • Bodi navzoč/a in osredinjen/a v svojem srčnem središču. Izhajajoč od tam boš vzpostavljal/a vezi z obema sestrskima evolucijama.
 • Povezave si nikar ne predstavljaj navpično, ker lahko zaideš v hierarhični vzorec, temveč diagonalno.
 • Izhajajoč iz svojega srčnega središča izberi točko, ki se nahaja bolj ali manj globoko v zemlji za tvojim hrbtom. Predstavlja elementarni svet. Občuti njegovo moč in lepoto.
 • Če slediš diagonalni osi, ki povezuje točko v zemlji ter srčno središče in se po njej vzpenjaš navzgor v prostor pred sabo, boš našla/našel žarišče angelskega sveta.
 • Medtem, ko vzdržuješ vez z obema žariščema, posveti svojo pozornost svojemu srčnemu središču.
 • Vzemi si čas za občutenje njegove nove vrednosti in jo potem podeli s svojim okoljem in svetom.
 • Razširi občutek povezanosti treh evolucij v svet okrog sebe kot navdih svojim soljudem.

Manifest druge osamosvojitve

I.

Sodobne civilizacije se ne da bistveno izboljšati. Zgrajena je na počelu dualizma. Ni sposobna vzdrževati obdobij miru brez peklenskih vojn. Ni sposobna zagotoviti blaginje ljudem ne da bi polovica človeštva stradala.

 

II.

Komaj smo izvedeli, da smo sredi globalne ekološke krize, ki lahko izniči življenje na Zemlji, že smo uvideli, da politične elite niso sposobne domisliti in uvesti dolgoročnih rešitev. Ne čakati! Razvijmo druga pota soočanja z okoljsko stisko planeta, utemeljena na komunikaciji z zavestjo Zemlje, in na neposrednem sodelovanju z elementarnimi bitji narave.

 

III.

Ustvarjalni obseg razumske zavesti na področju znanosti, kulture, gospodarstva in politike je izčrpan. Prihaja do nevarnih stranpoti, pri katerih se človek na razumski način ukvarja z območji bivanja, ki ležijo onkraj logičnega dosega; (cepljenje atomov, nano tehnologije, genske manipulacije). Posledice so lahko usodne za obstoj življenja. Ampak glej: kar danes znanost obravnava kot ne-obstoječe, hrani v sebi potencial bodočih komunikacij in tehnologij.

 

IV.

Človekovo razmerje s celostjo bivajočega in potreba, vedno znova povezovati se s svetostjo biti, je človekova pravica, neodvisna od obstoječih ideoloških in verskih sistemov. Mladim je treba med šolanjem omogočiti, da razvijejo osebno občutljivost za vidne in nevidne razsežnosti bivanja, da bi lahko oblikovali lasten pristop k svetosti življenja. Spodbujanje občutka za življenjsko resničnost, razvoj intuicije in inteligence srca zagotavljajo, da se ne bomo izgubili med neštetimi pojavi vodečimi stran od bistva.

 

V.

Živimo na planetu obilja. Zemlja je milijarde let razvijala biološki prostor, ki s svojo čudovito večplastnostjo omogoča naravno obilje in v naslednji fazi na naravnem obilju temelječo rast civilizacij. Usodnemu zlomu dane civilizacije se da izogniti tako, da se človek vrne k svojemu bistvu. Procesu samo-spoznanja sledi proces odkrivanja doslej neznanih razsežnosti zemeljskega prostora. Te pa so dovolj široke, da bodo omogočile celosten razvoj bodoče civilizacije, vključno z njenim gospodarstvom, kulturo in duhovnostjo.

 

VI.

Nemudoma se je potrebno uglasiti s samo-zdravilnimi procesi in preobrazbami, ki jih je inteligenca Zemlje uvedla v zadnjih dveh desetletjih, da bi preprečila zlom življenjskih sistemov »modrega planeta«. Sodelujmo z njeno vizijo nove dobe miru in sožitja med vsemi bitji zemeljskega vesolja! Nastaja nov več-razsežnostni prostor, ki že zdaj omogoča nadaljevanje človekovega razvoja na Zemlji v pogojih ustvarjalnega sozvočja med nasprotji ter partnerstva z drugimi bitji in svetovi s katerimi delimo življenje na Zemlji.

 

VII.

Zavestna odločitev za spremembe, odgovorna etična drža in odprtost srca so temelj uspešne »druge osamosvojitve« ob pogoju, da smo znotraj teh vrednot navzoči z vsem svojim osebnim in hkrati skupnostno naravnanim bitjem.

 

Kranj, 17. aprila 2019, Marko Pogačnik, UNESCOv umetnik za mir

Razširjena moč srca lahko uspe

20.5. – 20.6. 2019

 

Pred nami so veliki izzivi kot je na primer novo agresivno telekomunikacijsko 5G omrežje, da niti ne govorimo o rastoči nevarnosti, ogrožajoči demokratične vrednote Evrope. Kaj lahko storimo? V takšnih pogojih lahko uspe samo razširjena moč naših src.

Človeški srčni sistem je lahko takrat, kadar je ogrožena ustvarjalna svoboda človeka in bitij narave, močan izvor impulzov namenjenih varovanju življenja in njegove celovitosti. Da bi bil ustvarjalni potencial srčnega sistema temu dorasel, je potrebno prebuditi njegovi dve vzporednici, ki utripata na dveh ravneh onkraj običajnega srčnega sistema, ena na ravni kolen in druga nad glavo. Povedano v glasbenem jeziku imamo opraviti z odsevom srčnega sistema eno oktavo nižje in eno oktavo višje od običajne. Nižja oktava srčnega sistema vibrira na ravni kolen in je v resonanci z svetom elementarnih bitij. Višja oktava srčnega sistema utripa nad glavo v resonanci z angelskim omrežjem vesolja.

 

 • Najprej se posveti srčnemu sistemu, ki ga vidiš kot rozeto (mandalo) osredinjeno v srčnem centru sredi prsi, sestavljeno iz barvnih drobcev uokvirjenih z zlatom.
 • Potem si predstavljaj takšno rozeto osredinjeno v čakri med obema kolenoma. (čakra elementa Zemlje)
 • Za tem si predstavljaj takšno rozeto nad glavo. Osredinjena je v točki, do koder lahko sežeš z roko. (čakra elementa Zraka)
 • Bodi navzoča, bodi navzoč znotraj kompozicije treh rozet, ki niso ločene med sabo ampak se z robovi prekrižajo.
 • Potem se trojna kompozicija srčnih sistemov razvije v sferično obliko, v kroglo vsebujočo sporočilo ljubezni in resnice. Glej, kako se širi skozi tvoje okolje in skozi zemeljski svet.
 • Med tem, ko se širi, se dotika trojnega srčnega sistema človeških sobitij in jih navdihuje, da začno bivati in delovati uglašeno z namenom svoje duše in uglašeno z nujnostjo zavarovati življenjski organizem Zemlje zdaj.